Yazım Yayın İlkeleri

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yaz ve Kış sayıları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Her yıl bir cilt oluşturulur ve kış sayısına dizin konulur. Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde yayın kurulu tara-fından belirlenen kütüphanelere ve uluslararası index kurumlarına gönderilir.

Amaç:

• Türkiye ve Türk Dünyasında sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaları yayımlamak, bunları ulusal ve uluslararası düzeye taşımak,
• Bu alandaki çalışmaları izlemek,
• Bu alanın kuramsal ve yöntemsel gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı -Türkçe (Latin harf-li olmak kaydıyla diğer Türk lehçeleri) veya uluslararası dillerden birinde yayımlamak,
• Türk Dünyası alanında bir köprü görevi görecek çalışmaların ve araştırmaların yayımlanmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak.

Konu:

Türkiye ve Türk Dünyasındaki araştırmaya, incelemeye veya derlemeye dayanan bu alanla ilgili her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren yazılar.

İçerik:

• Alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler
• Alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve eleştiri yazıları
• Türk Dünyası alanındaki çalışmalara kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağlayacak çeviriler
• Alandan veya yazılı kaynaklardan yapılan derlemeler
• Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi'nde yayımlanacak yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olma ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Sunulduğu yer belirtilmek kaydıyla, bildiriler yayıma kabul edilebilir. Bir araştırma kurumu/ kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kuru-mun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı dipnotla belirtilmelidir.

Gelen Yazıların Değerlendirilmesi:

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Ya-yın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar 3 yıl süreyle saklı tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu, hakem raporla-rını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Ka-tılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra internet üzerinden en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi'nde yayım-lanması kabul edilen yazıların telif hakkı söz konusu dergiye devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Türk Dünyası İnceleme-leri Dergisi'ne gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

Yazım Kuralları:

Başlık: İçerikle uyumlu bir başlık olmalıdır. Başlık 12 kelimeyi geçmemeli, sadece ilk harfleri büyük ve koyu harflerle, 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İngilizce başlık da aynı standartlarda başlığın hemen altında verilmelidir.
Yazar Adı ve Unvanı:Başlığın altında, sağa dayalı, adının ilk harfi büyük, soyadı tamamen büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer varsa akademik unvan da ismin önüne eklenmelidir. (12 punto) Yazarın adres ve e-posta adresi dipnotta (*) işareti ile belirtilmelidir. (9 punto)
Öz ve Anahtar Kelimeler:50 kelimeden az olmayacak ve 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngi-lizce olarak yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmeli, Öz içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Öz ve anahtar kelimeler, italik ve Times New Roman yazı tipiyle, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
Makale Metni:Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara, tek satır aralığıyla,12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı tipi ile, dipnotlar ise 9 punto, tek paragraf aralığıyla, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Yazı-lar ortalama 7000 kelimeyi (20 sayfa) geçmemelidir.
Alıntılar:Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş sa-tırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme:

Gönderilen yazılar, referans sistemi, kaynak gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde AmericanPsychologicalAssociation (APA) stilinde hazırlanmalıdır.
Metin içerisinde verilecek kaynaklarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası aşağıdaki gibi verilecek-tir.
(Şen 2014: 239)
Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve 'vd.' yazılmalıdır. Bu türden ya-yınların tam künyeleri Kaynakçada sunulmalıdır.
(Şen vd. 2014)
İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir.
(www.tdk.gov.tr, 15.12.2014)
Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtil-melidir.
Metin içerisinde gösterilen kaynaklar haricinde, gerekli görülen açıklamalar için klasik dipnot yöntemi kullanılmalı ve bunlar için otomatik numaralandırma yöntemine başvurulmalıdır. Açıklamalar için kullanılacak ölçüler: İki yana yaslı, sol ve sağ girinti:0 cm, asılı 0,5 cm, aralık önce ve sonra 0nk, satır aralığı: tek

Kaynakçanın Hazırlanması:

1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılmalı.
2. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli.
3. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.
4. Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.

Örnek Kaynakça:

 

AKÜN Ömer Faruk (1994). "Divan Edebiyatı", TDV İslâm Ansiklopedisi, C. IX, İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
BARZUN J. – GRAFF H. (1996). Modern Araştırmacı, Çev. Fatoş Dilber, Ankara: Tubitak Yayınları.
CUNBUR Müjgân (1995). "Klâsik Edebiyatımızda Nevruz", Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şö-leni Sempozyumu Bildirileri, ss. 37-51, 20-22 Mart 1995, AKDTYK, Ankara.
DASH Mike (2003). Tulipomania, London: Phoenix.
LEVEND Agâh Sırrı (1988). Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: TDK Yayınları.
ÖZBALCI Mustafa (1990). "Şiire ve Şaire Dair Bazı Notlar", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 5, ss. 217-227.
ÖZCAN N. – AYKUT K. (2001). Mustafa Kutlu Kitabı, İstanbul: Nehir Yayınları.
TÜRKÇE SÖZLÜK (1988). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar:

Sayfa Yapısı: Üst: 3 cm, Alt: 7,5 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 6,5 cm.
Cilt Payı: 0 cm.
Üst Bilgi: 1,75 cm.
Alt Bilgi: 6,45 cm.
Paragraf başı: 0,60 cm.
Paragraf Aralığı: Önce ve Sonra 2nk
Satır Aralığı: Tek

Tablo ve Grafik Kullanımına İlişkin Esaslar:

1. Metin içerisindeki tablo ve grafiklerin 10 punto büyüklüğünde hazırlanması gerekmektedir.
2. Metin haricinde ek olarak sunulacak tablo ve grafikler, kaynakçadan sonra "Ekler" başlığı altında ve-rilmelidir.
3. Tablo numarası ve isimleri üst kısmına, bu bilgilerin alındığı kaynak açıklaması ise tablonun altına parantez içinde yazılmalıdır.
4. Tablo, grafik ve resimler 10 sayfayı geçmemelidir.

Yazıların Gönderilmesi:

Yukarıda belirtilen ilkelere göre hazırlanan yazılar, egetdid@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönde-rilmelidir. Öz, abstract, anahtar kelime ve keywords içermeyen makaleler dikkate alınmamaktadır. Çeviri ve ak-tarmalarla birlikte, çeviri veya aktarmanın yapıldığı orijinal metnin birer kopyası da yayınlanması için gönderilen nüshalara eklenmelidir. Makale ve açıklamalar içerisinde farklı yazı karakterleri kullanılmış ise bunlar belirtilme-lidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazar(lar)ına geri verilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez.
Hakemler tarafından düzeltme istenmiş ise, yazar düzeltmelerin yapıldığı metni e-posta yoluy-la egetdid@gmail.com adresine gönderir. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi'ne gönderilen yazıların düşünsel ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına, çeviri ve aktarmaların ise hukuki sorumluluğu çevirmenlerine/ aktaranlarına aittir.
Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Yazı İşleri tarafından yapılabilir. Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'ne aittir.