Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 16 Sayı - 1

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 16 Sayı - 1

İÇ KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Ahıska Türkleri: Bitmeyen Bir Göç Hikâyesi
The Ahiska Turks: An Unending Migration Story
İbrahim HASANOĞLU
¤ Doi No: 10.13062/tdid.2016118822

 

XVIII. ve XIX. Yüzyıl Batılı Seyyahlara Göre Karaçay-Malkar Etnogenezi
The Karachay-Balkar Ethnogenesis through the Eyes of Western Voyagers in the 18th and 19th Centuries
Araş. Gör. Mertcan AKAN ¤
 Doi No:  10.13062/tdid.2016118823

 

Bulgar Eksarh'ı Yosif'in Eksarhlığa Tayininin Yirmi Beşinci Yıl Kutlamaları
The Twenty-fifth Anniversary Celebrations of the Appointment of Yosif to the Bulgarian Exarchate 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Baha ÖZTUNÇ ¤
Doi No:  10.13062/tdid.2016118824

 

Azerbaycan'da Apşeron Savunma Yapıları
The Absheron Defence Castles in Azerbaijan
Prof. Dr. Yüksel SAYAN ¤
Doi No:   10.13062/tdid.2016118825

 

"Dirse Han Oglı Bogaç Han Boyı"ndaki "Göl Gibi Kımız Sagdur-" İfadesi Üzerine
On the Phrase of "Milking Kumis Like a Lake" in the Story of Boghach Khan Son of Dirse Khan
Yrd. Doç. Dr. Erhan AKTAŞ ¤
Doi No:  10.13062/tdid.2016118826

 

Kazak Halk Edebiyatında Bir Mizah Kahramanı Olarak Aldar Köse
Aldar Köse as a Humoric Figure in Kazakh Folk Literature 
Dr. Erdal ADAY – Kanat MOLDATAYEV ¤
Doi No:   10.13062/tdid.2016118827

 

"Ancak" ve "Yalnız" Kelimeleri Üzerine
On the Words: "Only" and "Alone"
Doç. Dr. Arzu Sema ERTANE BAYDAR ¤
 Doi No:  10.13062/tdid.2016118828

 

Bitmeyen Bir Tartışmaya Edebiyatçıların Bakışı: "Dil Öğretiminde Gramere Lüzum Var mı?"
Viewpoints of Literature Teachers to an Unending Discussion: "Is Grammer Essential for Language Teaching?
Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK ¤
Doi No: 10.13062/tdid.2016118829

 

Fâik Âli Ozansoy'un Neşredilmemiş Şiirleri
The Unpublished Poems of Fâik Âli Ozansoy
Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇİTÇİ – Doç. Dr. Sinan ÇİTÇİ ¤
Doi No:  10.13062/tdid.2016118830

 

Sabahattin Ali ve Abdulla Kahhar Öykülerinde Dönem Meselesi
The Problem of Era in the Stories of Sabahattin Ali and Abdulla Kahhar
Dr. Paşacan KENCAYEVA ¤
Doi No:  10.13062/tdid.2016118831

 

Sosgertli Âşık Mehmet Hicrani'ye Ait Derlenmemiş Bir Defter: Vatanım İçin
An Unstudied Notebook of Ashik Mehmet Hicrani from Sosgert: For My Country 
Dr. Yaşar KOP ¤
Doi No:  10.13062/tdid.2016118832

 

20. Yılında Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
20th Anniversary of the Journal of Turkish World Studies
Araş. Gör. Ali BALCI – Araş. Gör. Gökçe EMEÇ – Araş. Gör. Umut ÜREN ¤
 Doi No:  10.13062/tdid.2016118833

 

Çeviri Yazısı: Hunlar ve Xiongnu
Huns and Xiongnu
Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ ¤
Doi No:  10.13062/tdid.2016118834

 

Kitap Tanıtımı: Mehmet Ziya Binler, Türk Dünyası Aile ve Akrabalık Terimleri Sözlüğü
Sebahat ARMAĞAN
¤ Doi No:  10.13062/tdid.2016118835

 

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları