Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 16 Sayı - 2

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 16 Sayı - 2
İÇ KAPAK
KÜNYE
İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDEN
MAKALELER
Anadolu’daki Zühdî Halk Edebiyatının Ahmet Yesevî ile İlişkisi
Ahmed Yesevî Connection of the Anatolian Zuhdî Folk Literature
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
¤ Doi 10.13062/tdid.2016.118

Ahmed Yesevî'nin Mirâç-nâme'si ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme
A Study on the Hikâyet-i Mirâc of Yesevî and It's Influences
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN
¤Doi 10.13062/tdid.2016.119

Kültür Araştırmalarında Yüz Yıllık Ufuk: Fuat Köprülü ve Metodolojisi
A Horizon of One Century in Cultural Studies: Fuat Köprülü and His Methodology
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEBİ
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.120

Millî Bir Veli Yaratmak: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Üzerinde Farklı Bir Okuma Denemesi
Creating a National Saint: An Attempt of Alternative Reading of: “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar”
Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.122

Fuad Köprülü Hakkında Osmanlı Arşivi’nde Tespit Edilen Bazı Belge ve Fotoğraflar
Some Documents and Photographs About Fuad Köprülü Found in the Ottoman Archives
Uzm. Umut SOYSAL
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.121

Türk Kültüründe “Al” Renk
“Scarlet” The Color in Turkish Culture
Prof. Dr. Metin EKİCİ
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.123

Âşık Sümmânî’nin Eserlerinde Birey ve Toplum
Individuum and Society in the Works of Âşık Sümmânî
Doç. Dr. Selami FEDAKÂR - Arş. Gör. Ahmet KESKİN
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.124

Âşık Edebiyatında Mekânın Şiir Yaratımına Etkisi -Tebriz’de Derlenen Âşık Abbas ve Han Çoban Redifli Şiirler Örneğinde-
Influence of Space in Poetic Creation by Minstrels: The Example of the Poems Aşık Abbas and Han Çoban Collected in Tabriz
Okt. Fazıl ÖZDAMAR
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.125

Kuzey Amerika Yerli Anlatmalarının Yer Aldığı Yayınların Analizi
Analysis of the Studies Concerning North American Indian Narratives
Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKÂR
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.126

İzmir-Gaziemir İlçesinin İsmine Dair Efsaneler ve Aydınoğlu Gazi Umur Bey
Legends About the District Gaziemir in İzmir and Aydınoğlu Gazi Umur Bey
Okt. Seçkin SARPKAYA
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.127

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Muamma Şerhlerine Dair
On the Riddle Interpretations by Salah Al-Din Uşşaki
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ŞAHİN
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.128

emdi Sözcüğünün Yeni Uygurcadaki Anlamları Üzerine
On the Meanings of the Word “emdi” in New Uyghur Language
Yrd. Doç. Dr. Raile Abdülvahit KAŞGARLI
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.129

Bağlama Edatlı Kuruluşların Başkurt Türkçesindeki Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of the Usage of Constructions with Binding Prepositions In Bashkir Turkish
Arş. Gör. Fatma ERTÜRK
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.130

Asya Hunlarının Kurultay Yerleri Hakkında
On the Meeting Places of the Asian Huns
Yrd. Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.131

Kula Evleri, Kapı Tokmakları ve Halkaları
Door Knockers and Rings in the Kula Houses
Yrd. Doç. Dr. Serap ERÇİN KOÇER
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.132

“Yeni Hayat”tan “Milli Hayat”a, İntihardan Terkîbe Ziya Gökalp
Ziya Gökalp from “Yeni Hayat” to “Milli Hayat” and from Suicide to Synthesis
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.133

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Azerbaycan Dış Politikasındaki Stratejik Değişimler ve Yönelimler
Strategic Changes and Tendencies in Azerbaijan’s Foreign Policy in the Aftermath of its Independence
Arş. Gör. Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ
¤Doi :10.13062/tdid.2016.134

Aktarma Yazısı: İsmayil ŞIXLI, Azerbaycanlı Yazar İsmayil Şıxlı’nın Namert Güllesi Adlı Hikâyesinin Türkiye Türkçesine Aktarımı
Asuman GÜRMAN ŞAHİN
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.135

Kitap Değerlendirmeleri: Gıyâseddin b. Humâmeddin Handmîr,
Mekârimü’l-Ahlâk, Şerh-i Ahval ve Zindegâni-i Emir Ali Şir Nevâî,
Prof. Dr. İsmail AKA
¤Doi: 10.13062/tdid.2016.136

Kitap Değerlendirmeleri: Pınar Fedakâr,
Amerikan Yerlileri ve Karakalpak Türklerinin Efsaneleri, Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Arş. Gör. Gökçe EMEÇ
Doi:10.13062/tdid.2016.137

Vefeyât, Ahmet Süleymanov
Arş. Gör. Mustafa DUMAN¤Doi:10.13062/tdid.2016.138

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları