Çerez Örnek

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

Yazıların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ya da aynı anda başka bir yayın organına gönderilmemesi gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildiriler, ayrıca belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla kabul edilebilir.

Makaleler, aşağıda belirtilen ölçütlere uygun şekilde sunulmalıdır. Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ve sözlükleri esas alınır.

Etik İlkeler, Yayın Politikası ve Etik Kurul İzin (Onay) Belgesi

Yazar(lar) Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin ikinci bölümünde yer alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler kıstaslarına uymakla sorumludurlar.

TR Dizin tarafından 2020 yılında açıklanan Etik İlkelerle ilgili kurallar kapsamında aşağıdaki hususlara tüm yazarların dikkat etmesi önemlidir:

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

- İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar

Ayrıca olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi; başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun belirtilmesi; kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki koşullara uyan ve Etik Kurul izni gerektiren yazıların Türk Dünyası İncelemeleri Dergisine gönderilmesi durumunda, alınmış olan resmî Etik Kurul izin belgelerinin de gönderim esnasında ek dosya olarak dergiye gönderilmesi gerekmektedir.

Çeviri makalelerde, çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belirli bir (en az 5) sayıda atıf almış olması gerekmektedir.

Çevirisi yapılacak yazı, yazarından ve yayınlandığı yerden (kitap, dergi vb.) izin alınması kaydıyla yayımlanabilir. Çalışmanın çevirisinin Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanması için imzalı izin yazısı alınmalı ve bu belge “.pdf” uzantılı olarak dosyalar kısmına yüklenmelidir (İlk dipnotta bu husus belirtilmelidir). Çeviri yazılarda her türlü telif maliyeti çevirene aittir. Ayrıca çeviri yazıların orijinal metinlerinin “.pdf” formatları Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi editörlüğü ile paylaşılmalıdır. Yazarın ölümünden sonra 70 yıl geçmişse, bu izin belgesi istenmez.

Örnek: [Bu çalışma xxx xxx tarafından kaleme alınan “xxx xxx” başlıklı makalenin (Dergi adı cilt/sayı (yıl), sayfa aralığı) yazar ve yayıncısının (xxx Yayınevi) izniyle tercüme edilmiştir.]

Asıl metinde kullanılan atıf sistemi, metin içi notlar ve kaynakça APA 7 atıf sistemine göre yeniden düzenlenmelidir.

Ayrıca çevirisi yapılan makale sahibinin adının sonuna yıldız (*) eklenerek varsa ünvan, kurum/üniversite, şehir, ülke, bölüm/anabilim dalı bilgilerine yer verilmelidir. Çevirmen hakkındaki bu ve benzeri bilgiler de yine (**) eklenerek verilmelidir.

Dergi yayın kurulunca bir sayıda en fazla iki çeviriye yer verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre belirtilen sayıdan fazla olan çeviriler bir sonraki sayıya bırakılır.

Kitap incelemesi yapılan makalelerde, söz konusu yayınla ilgili özgün bilgilerin detaylı bir şekilde sunulması gerekir. İncelemeye esas alınan yayın hazırlandığı tarihten itibaren yurtiçinde Türkçe yayımlandıysa iki yıl, yurtdışında farklı bir dilde yayımlandıysa üç yıl içerisinde yayımlanmış olması gerekmektedir. Kitap incelemesi metni 2500 kelimeyi geçmemelidir. Yayınların reklamını andıran ya da kısa bir özeti şeklinde olan; yayının dikkate değer yönlerini ya da eksiklerini dile getirmeyen, yayın hakkında akademik ölçütlere uygun objektif değerlendirmeler yapmayan yazılar dergi gündemine alınmaz.

TDİD yazı kabul ve değerlendirme süreçlerini DergiPark (http://dergipark.gov.tr/egetdid adresi) üzerinden yürütür. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, editör/editörler ve/veya Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri ve yazım kuralları noktasında incelenir, iThenticate sisteminde etik denetimden geçer ve genel hatlarıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bu süreçlerde sorun tespit edilmediği takdirde, yazıdaki yazara/yazarlara ait bilgiler olmaksızın (Yayın Kuruluyla ilgili süreçlerde de geçerlidir) editör/editörler tarafından değerlendirilmek üzere, Yayın Kurulunun önerileri dikkate alınarak alanın uzmanı olan iki hakeme gönderilir. Hakemlerle yazar adı, yazarlarla da hakem adı paylaşılmaz. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya editörler ve/veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlardan, hakemlerin ve editörün/editörlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almaları beklenir. Yazarlar, bu eleştiri ve önerilerde katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itirazlarını ve/veya hakem raporları, editör(ler) ve Yayın Kurulu görüşleri doğrultusunda revize ettikleri çalışmalarını, http://dergipark.gov.tr/egetdid adresi üzerinden tekrar dergiye ulaştırmalıdır. Revize edilmiş metin, hakemlerin talebi, editörlerden ve Yayın Kurulundan herhangi birinin bu yönde görüşü söz konusuysa, tekrar hakem değerlendirmesine sunulur. Editörler, Yayın Kurulu ve hakemler tarafından yürütülen değerlendirme sürecinden onanarak geçen yazılar, yayımlanma sırasına konulur. Bu süreçlerde onanmamış yazılar yayımlanmaz. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı bu dergiye devredilmiş sayılır. Yayımlanan makalelerin tüm hukuksal sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Yazım Kuralları

Yazılar, http://dergipark.gov.tr/egetdid adresinden giriş yapılarak gönderilmelidir. Çalışmanın araştırma makalesi, olgu sunumu, tezden üretilen yayın, derleme veya diğer türden hangisine ait olduğu seçilmelidir. Çeviri ve aktarma türünden çalışmalarda, çeviri veya aktarmanın yapıldığı orijinal metnin birer kopyası da iletilmelidir.

Gönderim esnasında derginin TDİD’in DergiPark sayfasında yer alan Formlar ve Belgeler (https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/page/16361) kısmından, “Telif Hakkı Devri” ve “Makaleye İlişkin Sorumlu Yazar Beyanı” formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış hâllerinin eklenmesi gerekmektedir. Makaleler ile ilgili bütün yazışmalar ve süreçler DergiPark üzerinden gerçekleşmekte ve DergiPark’ta arşivlenmektedir. Yazı gönderiminde yazı düzeniyle ilgili aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.

Sayfa Düzeni ve Makale Metni

Microsoft Office Word versiyonlarında, A4 (29.7x21 cm.) boyutunda dikey olarak, dört yandan (sağ, sol, üst, alt) 2,5 cm kenar boşlukları ile hazırlanmalı ve Times New Roman yazı tipi ile 11 punto büyüklüğünde, (dipnotlar ise 9 punto), tek satır ve 2 nk paragraf aralığı ile yazılmalıdır.

Sınırlılık

Makale ana metni; tablolar, ekler ve dipnotlar dâhil 8000 kelimeyi geçmemelidir. Makale başlıkları, özetler, anahtar kelimeler ve kaynakça bu sınırın dışında değerlendirilir. 8500 kelimeyi geçen makaleler, editörlük kararına başvurulmaksızın iade edilir. (Yabancı dillerde yazılmış makalelerde, ilgili dillerin yapısından kaynaklı olarak bu sınırlılık %20 oranında artırılabilir.)

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisine gönderilen çalışmalarda değerlendirmeye alınan ve olumlu ya da olumsuz sonuçlanan yazarlar; bir başka yazısını dergi sistemine yüklemek için bir yıl; yazısı yayımlanan yazarın, yeni yazısının yayımlanabilmesi için ise önceki sayıdan sonra dört sayının geçmesi gerektiği gibi yazarla ilgili sınırlılıklar mevcuttur. Bu sınırlılıklar birden fazla yazarlı yazılar için de geçerlidir. Değerlendirme süreci sonrası reddedilen çalışmalar hiçbir şekilde tekrar sürece dâhil edilmeyecek ve yayımlanmayacaktır.

Başlık

Her yazının içerikle uyumlu Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Başlık 12 kelimeyi geçmemeli, sadece ilk harfleri büyük ve koyu harflerle, Times New Roman yazı tipi ile 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İngilizce başlık italik ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalı ve Türkçe başlığın hemen altında yer almalıdır. Yazıdaki giriş, sonuç, ekler ve kaynakça dışında tüm başlıklara numara verilmelidir. Ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde devam etmeli, numaralandırmada A, a, i, b gibi harfler ile Romen rakamları kullanılmamalıdır.

Başka Bir Bilimsel Çalışmadan Üretilen Yayın

Herhangi bir çalışmadan (projeden, tezden, kitaptan) üretilen çalışmalarda makale başlığı esas alınarak dipnotta (*) belirtilmelidir. Örnek:

*Bu makale Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırlanan “…” adlı devam eden/savunulan doktora tezinden üretilmiştir.

Yazar(lar)ın Ad-Soyadı ve Ünvanı

Başlığın altında, sağa dayalı, 11 punto büyüklüğünde, adının ilk harfi büyük, soyadı tamamen büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar(lar)ın varsa görev yaptığı kurum, ünvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi dipnotta (*) işareti ile 9 punto büyüklüğünde olacak şekilde belirtilmelidir.

Özet / Abstract

Yazının başında, yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılmalı, ardından Türkçe özet ve İngilizce abstract bölümleri yer almalıdır. 150 kelimeden az ve 200 kelimeden çok olmayacak şekilde hazırlanması gereken özet ve abstract içerisinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır. Özet ve abstract içerik yönünden birbirinin aynı olmalı ve 9 punto Times New Roman yazı karakteriyle, soldan ve sağdan 1 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır.

Türkçe makalelerde özetin İngilizce tercümesi; Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçeleri, İngilizce ve Rusça kaleme alınan makalelerde ise Türkçe, İngilizce ve üçüncü dilde hazırlanmış özet ve abstract yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler / Key Words

Özette tanımlanan kuralların gerekli kıldığı dil ve lehçelerde ilgili bilim alanının terminolojisi dikkate alınarak en az beş, en çok sekiz sözcükten oluşan anahtar kelimeler özet ve abstract altında verilmelidir.

Genişletilmiş Özet / Extended Summary

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisinde yayımlanacak olan Türkçe, Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçeleri ve Rusça olarak hazırlanmış çalışmalarının İngilizce genişletilmiş özetleri de (extended summary) yer alacaktır. İngilizce yazılan makalelerde ise genişletilmiş özet bulunmasına gerek yoktur.

Genişletilmiş özet, makalelerin Dergimize ilk gönderimi esnasında değil, makalenin yayına kabul edilmesi durumunda yayın kabul kararından sonra yazarlardan talep edilecektir. Ancak isteyen yazarlar başvuru sırasında da İngilizce genişletilmiş özeti makalenin sonuna ekleyebilirler.

Genişletilmiş özet, tercihen 600-800 kelime uzunluğunda olmalıdır. Genişletilmiş özette araştırma ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuçlar ilgili başlıklar halinde açık bir şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar ve çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuç genişletilmiş özette yer almamalıdır.

Çıkar Çatışması, Teşekkür, Katkı Payı

Metnin sonunda şayet varsa çalışmanın gönderimi esnasında sisteme yüklenen “Makaleye İlişkin Sorumlu Yazar Beyanı” formunda yer alan sorumlu yazarın beyanı ile belirtilen “Çıkar Çatışması”, “Destek ve Teşekkür” bilgileri eklenmelidir. Birden çok yazarlı çalışmalarda ise yazarlar tarafından “Katkı Payı” oranı belirtilmelidir. Yine eğer var ise “Etik Kurul Kararı” kurumu, tarihi ve protokol numarası ile beraber verilmelidir.

Görseller

Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tablolar altına ortalanmış olarak Resim 1., Harita 2., Şekil 1. vb. şeklinde 8 punto büyüklüğünde, açıklayıcı bir ifade ile verilmeli, bilgilerin alındığı kaynak açıklaması ise parantez içinde yazılmalıdır. Tablo, grafik ve resimler 8 sayfayı geçmemelidir. Resim ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak makaleye yerleştirilmelidir.

Alıntı ve Göndermeler

Makaledeki doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 4 satırdan az alıntılar satır arasında; 4. satıra taşan ve daha uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla 11 punto verilmelidir.

Dipnot

Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 9 puntoyla yazılmalıdır.

Kaynakça

Kaynakçada yer alan çalışmalar mutlaka Latin alfabesi ile yazılmalıdır. Kiril, Arap, Hint vb. başka alfabelerde yazılmış kaynakların Latin harfli biçimleri, Türkçe transliterasyon ile verilmelidir.

Ekler

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek; Ek 1, Ek 2 şeklinde sınıflandırılmalı ve ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. Ekler tek satır aralıklı 9 punto ile yazılmalıdır.

 

Kaynak Gösterme

Gönderilen yazılar, referans sistemi, kaynak gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association 7 (APA 7) stilinde hazırlanmalı, kaynaklar dipnot sistemi yerine iç not olarak hazırlanmalıdır. Metin içerisinde verilecek kaynaklarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası aşağıdaki gibi verilecektir.

Metin İçi Kaynak Gösterimi

Doğrudan alıntılarda alıntı 40 kelimeden daha azsa çift tırnak içine alarak belirtiniz:

“Dönüşüm kavramı zihindeki bir bilginin çeşitli işlemlerden geçilerek sunulmasını içerir” (Kerimoğlu, 2016, s. 77).

40 veya daha fazla kelime içeren doğrudan alıntılarda tırnak işareti içine almadan blok hâlinde soldan 0.5 inç girintili veriniz:

Birinci ve ikinci tarzdaki bildirme ifadelerinde fiil kullanılmadığı için bunların birleşik fiil ile karışmasından bahsedilemez. Bildirmenin üçüncü şekli olarak verdiğimiz örneklerde er-, tur-, bol- fiilleri cümle ile ilgili bir iş görmüşler; cümlenin kuruluşunda vazife almışlardır. O halde bu kullanılışları, birleşik fiil içinde mütalaa etmemek lazımdır (Ercilasun, 2014, s. 75).

Yazar Adı Metin İçinde Geçiyorsa

Metin içinde yazar adı geçiyorsa yazar adından sonra parantez içinde tarih verilir. Sayfa numarası ise alıntı yapılan cümleden sonra yazılır:

Ahmet B. Ercilasun (2010), “Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır” (s. 459).

Yazar Adı Metin İçinde Geçmiyorsa

(Yazar soyadı, yıl, s.)

“Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır” (Ercilasun, 2010, s. 459).

Anonim Çalışma

Atıf yapılan çalışmanın yazarı belli değilse çalışmanın adı yazılır. Çalışmanın adı metin içinde verilecekse italik olarak yazılmalıdır. Çalışmanın adı uzunsa metin içi alıntıda kısaltılarak verilir.

Diğer bir kaynakta (Dünyada Memurlar ve Sendika, 1996, s. 55) da belirtildiği gibi Yazarı belli olmayan çalışmalarda yazar adı “Anonim” olarak da kabul edilebilir. Bu durumda kaynakça kısmında da yazar adını “Anonim” kullanın.

Diğer bir kaynakta (Anonim, 1996, s. 55)’da belirtildiği gibi…

Metin İçinde Genel Bir Referans Yapılıyorsa

(Yazar soyadı, yıl)

Gramerleşme, gramatikal yapıların süreç içerisinde nasıl ortaya çıktıklarını göstermektedir (Gökçe, 2013).

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Çalışma

Ahmet B. Ercilasun, Bengü taşların, Köktürklerin ikinci döneminden kalmış olan yazılı anıtlar olduğunu (2016, s. 339), bu yazıtlardan da Çoyr yazıtının tarihi bilinen en eski Türk yazıtı olduğunu belirtmektedir (2010, s. 128).

Aynı Yıl İçerisinde Yazar Tarafından Yapılan Farklı Çalışmalar

Yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla çalışmasına atıf yaparken yayın tarihinden sonra “a, b, c” gibi ibareler konulmalıdır.

Oğuz boylarının her birinin özgün ağız özelliklerini belirleyebilmenin bugün çok daha zordur (Gülsevin, 2010a, s. 1077).

İki Yazarlı Çalışma

Metin içinde yazar adı geçiyorsa:

Doğan ve Koç, Kazak Türkçesinde 9 adet ünlü bulunduğunu belirtir (2013, s. 18).

Metin içinde yazar adı geçmiyorsa:

“Kazak Türkçesinde 9 adet ünlü bulunmaktadır” (Doğan ve Koç, 2013, s. 18).

Birden Çok Yazarlı Çalışma

İki yazarlı çalışmalarda her iki yazarın da soyadı verilir:

(Doğan ve Koç, 2013, s. 44).

Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalarda “ilk yazarın soyadı ve ark.” şeklinde belirtilmelidir:

(Ali ve ark., 2017, s. 65).

Dolaylı/İkincil Alıntılarda

Eğer dolaylı alıntı yapılacaksa orijinal kaynak kişi metin içinde yazılır; ikincil kaynak kişi ise parantez içerisinde belirtilir.

Salsalname’yi Gülşehrî’den önce de birisinin yazmış olduğu düşünülmektedir (Köprülü, 1991’den aktaran Ercilasun, 2010, s. 439).

Birden Fazla Çalışma

Birden fazla çalışmaya atıf yapılıyorsa:

Yazar soyadlarının alfabetik sıralaması dikkate alınarak noktalı virgülle ayırarak verilir:

(Dilaçar, 2016, s. 30; Güner, 2021, s. 45; Kerimoğlu, 2015, s. 90).

Kurumsal Yazar

Çalışmayı yapan kurum belirtilir: (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 65). Şayet kurum adında kısaltma yapılacaksa metin içinde de kısaltılarak verilmeli:

(TDK, 2011, s. 65).

Aynı Soyadına Sahip Yazarlar

(Yazar adının ilk harfi. Soyadı, yıl, s.).

Türk destanlarında aile algısında ad verme ve ad biliminde ad verme…

(H. İ. Şahin, 2012, s. 118; İ. Şahin, 2015, s. 45).

Ciltli Çalışma

Sayfa numarası ve tarihi belirtilir. Sadece atıf yapılan cilt yazılır:

Hümâ, güzelliğin de bir timsâli idi (Ögel, 2014, s. 123).

Çok ciltli çalışmalarda

(Pflanze, 1963-1990).

Daha Önceki Bir Baskının Yeniden Basımı/Yayımı

Yeniden basılmış, yeniden yayımlanmış eserlerde metin içi atıfta her iki tarih de verilmelidir. İlk yayım yılı / yeniden yayımlandığı yıl şeklinde sıralanmalıdır: (Ercilasun, 1984/2014, s. 35).

Antoloji Çalışması

Antolojiden veya editörden değil, direkt çalışmadan bahsedilir:

“Antolojinin adı” (yıl).

Güneydeki yoksulluk Hurston’un otobiyografisi olan “Karayolundaki Toz İzleri” (1982)’nde ele alınmaktadır.

Ansiklopediler

(Balkans: History, 1987).

Sözlükler

(Develioğlu, 2013, s. 45).

Elektronik Ortamdaki Metinler

Video ya da Film

(Filmin adı, yıl) (Deli ve Dahi, 2019).

Video veya filmin herhangi bir saatine, dakikasına veya saniyesine atıfta bulunurken şu şekilde verilir: (00:02:15-00:02:35)

Podcast/ YouTube

Eğer video/ podcast yazar adı, ünvanı, kayıt tarihi varsa belirtilmelidir. Saat, dakika, saniye olarak referans edilmek istendiğinde şu şekilde verilmelidir: (00:02:15-00:02:35).

Orçun Madran “BBY 262 Web tasarımı dersi uygulaması” (2015)’nda web sayfası tasarımının nasıl olacağı ile ilgili bilgi vermektedir.

(Tunç, 2020).

Ders/ Panel/Konferans

Teplin ve ark. tarafından Psikoloji-Hukuk, Toplum Toplantısı (2005)’nda gençlerde karşılaşılan şiddet eğilimi ve intihar oranları ele alınmaktadır.

Diğer Kaynaklar

Gazete

Ali Yüksel çocuk gelinlerin sayısındaki artışın çok yüksek oranlara ulaştığını dile getiriyor (Cumhuriyet, 2014).

Metin İçi Alıntılarda Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations

 

Kaynakçanın Hazırlanması

Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı ve yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi, yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır. İmge Yayınevi değil İmge, gibi.

Birden fazla yayınevi gösteriliyorsa, aralarına noktalı virgül konarak tümü belirtilmelidir.

Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.

Temel format: Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Basım Tarihi). Kitabın Başlığı. Yayınevi/ Basımevi.

Ögel, B. (2001). Dünden bugüne Türk kültürünün gelişme çağları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

Tek Yazarlı Kitap

Togan, Z. V. (1981). Umumi Türk tarihine giriş. Enderun.

Çok Yazarlı Kitap

Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok, V. S. (2017). Üniversiteler için Türkçe- 1 yazılı anlatım. Yargı.

Aynı Yazarın İki veya Daha Fazla Çalışması:

Yıla göre sıralanır.

İnan, A. (1954). Tarihte ve bugün şamanizm materyaller ve araştırmalar. TTK.

İnan, A. (1976). Eski Türk dini tarihi. Kültür Bakanlığı.

Aynı Yazarın Aynı Yıl Yayımlanmış İki Çalışması

İnan, A. (1976a). Eski Türk dini tarihi. Kültür Bakanlığı.

İnan, A. (1976b). Tarihte ve bugün şamanizm materyaller ve araştırmalar. TTK.

DOI numaralı Kitap

Çakıcı, A. (2020). DEHB ve alternatif tedavi türleri. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786257228138

Anonim Kitap

Yazarı bilinmiyorsa eserin adı verilir. Manas. (1995). TİKA.

Çeviri Kitap

Ligeti, L. (1986). Bilinmeyen iç Asya. (Sadrettin Karatay, Çev.). TDK.

Çeviri Makale

Erdurucan, S. M. (2020). Tarihin suret-i tedrisi (S. N. Erdurucan, Çev.). Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 9(2), 647-664). https://doi.org/10.17497/tuhed.785963 (Çalışmanın ilk yayımı 1910’da yapılmıştır)

Editörlü Kitap

Ekşi, H. ve Yüksel, M. (Ed.). (2018). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel.

Editörlü Kitapta Bölüm

Maden, A. (2021). Yazma eğitiminde bellek ve özellikleri. M. N. Kardaş (Ed.), Yazma eğitimi içinde (2. bs., s. 83-100). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786257676335

Birden Çok Baskısı Olan Kitap

Kafesoğlu, İ. (2016). Türk Millî Kültürü (40. bs.). Ötüken.

Sadece Elektronik Basılı Kitap

O’Keefe, E. (t.y.). Egoism & the cnsts in Western values. http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp litem I 135

Kitabın Elektronik Versiyonu

Moran, B. (2015). Türk romanına eleştirel bir bakış 3. https://books.google.com.tr/books?id=p38wDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bilge+karasu&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi8qZLz9KThAhWl0KYKHZ2FBI0Q6AEILjAB#v=onepage&q=bilge%20karasu&f=false

Erişim tarihi olan bir web sitesindeki web sayfası

Türk Psikologlar Derneği. (t.y.). Klinik Psikoloji Diploma Tescili Süreç Takibi. 17 Şubat 2020’de https://www.psikolog.org.tr/tr/haberler/www/klinik-psikoloji-diploma-tescili-surec-takibi-x176/ adresinden edinilmiştir.

Elektronik Makaleler

Karadağ, E. (2020). Kalitenin standardını belirlemek: Türk üniversite sıralama sistemlerinin Berlin prensiplerine göre incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 10(3). 260-268. doi:10.2399/yod.19.020000

Elektronik Haber Makaleleri

Arat, Ş. (2013, 13 Mart). En iyi 120 liseliye üniversite hayatları boyunca yarım burs. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/en-iyi-120-liseliye-universite-hayatlari-boyunca-yarim-burs-22852138

Çok Ciltli Çalışmalar

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of Germany (Cilt 1-3). Princeton University Press.

Çok Ciltli Çalışmanın Bir Cildindeki Bölüm

Bozanoğlu, S. (2014). Akademik güdülenme destek programı. S. Erkan ve A. Kaya (Ed.), Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programlar: C. 3. (5. Bs., s. 1-58). Nobel.

Daha Önceki Bir Baskının Yeni Basımı

Frazer, James G. (2004). Altın dal dinin ve folklorun kökleri 1. Payel. (Orijinal çalışma 1991 yılında yayımlanmıştır)
Bilimsel Dergide Tek Yazarlı Makale

İnan, A. (1959). Manas destanı üzerine notlar. Belleten, 8(7), 125-159.

Bilimsel Dergide Çok Yazarlı Makale

Malatyalı, M. K. Ve Sunal, A. B. (2020). Evli çiftlerde bağlanma boyutları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik gücünün aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35(85), 65-78. https://doi.org/10.31828/tpd1300443320181219m000016

Elektronik Dergiden Makale

Arslan, A. (2014). Atatürk Döneminde Romanya’dan Türk Göçleri ve Göçmenlerin Türkiye’de İskânları. Turkish Studies, 9 (4). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6813

Yazarı Belli Olan Gazete ve Dergi Yazıları

Özbaşaran, N. (2008, 4 Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bilim ve Teknik.

Basılmamış Tezler, Posterler, Bildiriler

Boyalı, C. (2020). Öz-kontrol ile akademik erteleme arasındaki ilişkide akıllı telefon bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Eğer yüksek lisans ve doktora tezleri bir veri tabanında yer alıyorsa;

Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (Tez No. 250896) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Atılgan, B., Tuncel, B. ve Turan, S. (2020, 12-14 Ekim). “Hekimliği öğreniyorum” programının tıp fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamı uyumuna etkisi [Poster sunumu]. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye. https://cutt.ly/ek2mNZg

Alpaydın, Y. (2019, 10-12 Ekim). Yükseköğretim mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmada kullanılacak politika araçları için gerekli olan veri ihtiyacının değerlendirilmesi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye.

Ansiklopedi

Zalta, E. N. (Ed.). (2019). The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2019 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/

Sözlükler

Türk Dil Kurumu. (t.y.). Güncel Türkçe sözlük. 15 Şubat, 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Bir Devlet Kurumu veya Başka Bir Kuruluşun Raporu

Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2009). Kamuda verimli aydınlatmaya geçiş raporu (Yayım No. 2009-19). T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporşar/KVAG_Raporu.pdf

Haber Makalesi

Güçlü, A. (2013, 2 Şubat). Matematik ve fen eğitiminin analizi yapıldı. Milliyet, s. 17.
Film/ Dizi

Ceylan, N. B. (Yönetmen). (2018). Ahlat ağacı [Film]. Zeynofilm; Memento Films Production.

Güven, B. (Yapımcı). (2007-2011). Arka sıradakiler [Televizyon dizisi]. MinT Prodüksiyon; Best Prodüksiyon.

Kaynakçadaki alıntılarda ayrıntılı bilgi için:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ